PINHOLE SĄLYGOS

Sąlygose didžiąja raide rašomi žodžiai turės šias žemiau nurodytas reikšmes:

PINHOLE – elektroninių ryšių priemonėmis saityne naudojant vieningą resursų identifikatorių www.PINHOLE.lt prieinama rinkodaros platforma, kurią administruoja UAB PINHOLE international, kodas Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre 3099044491, esanti Filaretų g. 91A, LT-01215 Vilnius, ar bet kuris teisėtas jos teisių į platformą perėmėjas.

NARYS – registracijos PINHOLE portale procedūrą atlikęs ir su Sąlygomis sutikęs fizinis asmuo – PINHOLE klientas, kurio registracija nėra panaikinta ir dėl to yra galiojanti.

DALYVIS – pasirinkimą dalyvauti Konkurse PINHOLE portale numatytu būdu padaręs, išreiškęs, jo sąlygas besąlygiškai akceptavęs ir tinkamai pagal Konkurso sąlygas išpildęs Narys.

KONKURSAS – PINHOLE portale Nariams skelbiamas ribotos, nustatytos ir nurodytos trukmės pasiūlymas, kurio sąlygos pateikiamos PINHOLE nuožiūra, paisant Kliento interesų, atrinktiems arba visiems Nariams.

KLIENTAS – Konkursą organizuojantis ir jo sąlygas nustatantis komercinės veiklos subjektas, esantis sutartiniuose santykiuose su PINHOLE portalo valdytoju.

PRIZAS – Kliento parinkimu numatytas ir Konkurso sąlygose nurodytas daiktas (-ai), atitinkantis (-ys) jose nurodytą vertę pinigais, kuris (-ie) Konkurso sąlygose numatytu būdu, jam pasibaigus, atitenka Konkurso sąlygose numatytam Dalyvių skaičiui.

SĄLYGOS – žymi šį dokumentą, reguliuojantį santykius tarp PINHOLE ir Narių bei tarp Narių ir Klientų, taip pat atsakomybes, kylančias šiuose santykiuose. Sąlygos nereguliuoja santykių tarp PINHOLE ir Klientų.

  1. NARIŲ REGISTRACIJA IR SĄLYGŲ PRIĖMIMAS

1.1. Pageidaujantis Konkursuose dalyvauti ir Nariu tapti asmuo, PINHOLE portale turi tinkamai atlikti ir užbaigti registracijos procedūrą. Ji atliekama sekant registracijos nuorodą PINHOLE portale.

1.2. Registracija PINHOLE portale yra galima atlikti dviem alternatyviais būdais: užpildant pateiktus laukus, arba, renkantis socialinio tinklo „Facebook“ registracijos opciją, jungiantis prie turimos paskyros, ir PINHOLE duomenis gaunant iš asmens turimos socialinio tinklo „Facebook“ paskyros.

1.3. Registracija nebus laikoma atlikta ir asmuo netaps Nariu, jei įvesties laukuose, pažymėtuose ar techniškai nustatytuose kaip privalomuose užpildyti, nebus įvesti tikri ir tikslūs duomenys.

1.4. Registracijos metu Nario pateikta ar jo pasirinkimu socialinio tinklo „Facebook“ valdytojo PINHOLE perduota informacija Nariui yra prieinama jo portfelyje.

1.5. Vienas fizinis asmuo negali turėti daugiau kaip vieno Nario profilio.

1.6. Registruodamasis PINHOLE portale asmuo privalo pateikti, o atlikęs registraciją Narys turi užtikrinti, kad PINHOLE tvarko tikrus, teisingus, tikslius ir išsamius Nario duomenis, įskaitant tuos duomenis, kurie yra laikomi asmens duomenimis. Pastebėjęs ar žinodamas, kad PINHOLE turimi Nario duomenys neatitinka šių kriterijų, Narys privalo nedelsdamas juos ištaisyti be jokio numatyto išankstinio PINHOLE priminimo.

1.7. Nustačiusi, kad Nario anketoje esantys duomenys yra netikri, neteisingi, netikslūs ir/arba neišsamūs, PINHOLE turi teisę panaikinti Nario registraciją.

1.8. Jei Sąlygų 1.6 punkto pažeidimas lėmė tai, kad Nariui nepagrįstai buvo suteikta teisė dalyvauti Konkurse ir jis ja pasinaudojo, arba dėl to Dalyvis buvo nominuotas ir/arba atsiėmė Prizą, PINHOLE turi teisę pareikalauti PINHOLE patirtų nuostolių kompensavimo, o jei Prizas buvo perduotas Dalyviui – ir Prizo grąžinimo.

1.9. Nario sutikimas su Sąlygomis yra laisvanoriškas ir bet kada gali būti lengvai ir nemokamai atšauktas (Sąlygų 5.11 punktas).

1.10. Nariui atšaukus sutikimą su Sąlygomis, jo registracija PINHOLE portale yra automatiškai panaikinama. Kartu yra panaikinami bet kokie PINHOLE ar Kliento iš Sąlygų kilę įsipareigojimai tokio asmens atžvilgiu, taip pat ir teisė ateityje panaudoti Nario duomenis.

  1. KONKURSŲ ORGANIZAVIMAS, JŲ SĄLYGOS IR DALYVAVIMAS

2.1. Galimybę dalyvauti Konkursuose Nariams teikia PINHOLE. Konkursus organizuoja, jų sąlygas nustato, tikslinę Narių grupę kvietimams dalyvauti juose apibrėžia Klientai. PINHOLE įgyvendina technines priemones, leidžiančias pasiekti, kad teisę dalyvauti Konkursuose turėtų Kliento apibrėžtą tikslinę grupę atitinkantys Nariai. Dėl šių priežasčių Klientai ir PINHOLE yra vienintelės šalys turinčios teisės nustatyti Narį pasiekiančių Konkursų apimtį ir Nariai neturi teisės šiuo pagrindu reikšti pretenzijų nei PINHOLE, nei Klientams.

2.2. PINHOLE portale Narių matomos Konkursų antraštės yra pateikiamos tik informaciniu teisinės reikšmės neturinčiu tikslu, o Nariai Konkursus vertinti ir savo pasirinkimą juose dalyvauti padaryti turi pagal išsamias jų sąlygas.

2.3. PINHOLE jokiais atvejais negali būti laikomi atsakingais už Klientų nustatytas Konkursų sąlygas, jų išsamumą, teisingumą ir vykdymą. Tačiau Nario kreipimosi atveju įsipareigoja tarpininkauti laikantis Sąlygose nustatytos ginčų nagrinėjimo tvarkos.

2.4. PINHOLE tikisi, kad Nariai ar Dalyviai, pastebėję, kad Konkurso sąlygos yra netinkamai vykdomos, dalyvavimo Konkurse veiksmai skiriasi nuo numatytų jo sąlygose, ar jos yra kitaip netikslios, bendradarbiaus ir apie tokius pastebėjimus informuos PINHOLE.

2.5. Dalyvis, pageidaudamas dalyvauti kandidatu į Prizą, turi išsaugoti Konkurso sąlygų tinkamo įvykdymo būseną iki pat jo sąlygose numatytos Konkurso pabaigos. Nariai, kurie panaikina Konkurso sąlygų išpildymo būseną iki jo sąlygose numatytos Konkurso pabaigos, nelaikomi jo Dalyviais.

2.6. Konkretūs Konkursų formatai iš anksto nėra nustatomi ir visais atvejais bus nurodomi jų sąlygose. Jei Konkurso sąlygose numatyta, kad dalyvavimas jame yra susijęs su veiksmais išorinėse sistemose, PINHOLE nėra atsakinga už tokių sistemų saugumą ar Dalyvių veiksmus jose, todėl Dalyviai privalo veikti atsakingai ir rūpintis jų naudojamų technologijų apsauga.

  1. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PRIZAI

3.1. Dalyviams Konkurso sąlygose numatytu būdu atrinktiems kaip to Konkurso nugalėtojams, pasibaigus Konkursui, Klientai skiria Prizus. Apie tai, kad tam tikras Dalyvis yra atrinktas gauti Prizą, Dalyvis-laimėtojas yra informuojamas Konkurso sąlygose numatytu būdu.

3.2. Dalyvio-laimėtojo duomenys yra perduodami Klientui, laikantis žemiau aptartų Nario duomenų tvarkymo sąlygų. Santykiai dėl Prizų yra susiklostantys tarp Kliento ir Dalyvio-laimėtojo. Esant bet kurios pusės kreipimuisi, PINHOLE gali tarpininkauti.

3.3. Sąlygų 3.2. punkte numatytas atrinktas Dalyvis-laimėtojas privalo atsiliepti į Kliento ar PINHOLE žinutę, pateiktą Klientui jo turimu elektroninio pašto adresu ar telefono numeriu, ne vėliau kaip per 48 valandas nuo jos pateikimo. Negavus tokio asmens atsako nustatytu laiku, Kliento pasirinkimu:

3.3.1. Klientas turi teisę rinkti kitą Dalyvį-laimėtoją, o pirmasis nebelaikomas nugalėtoju, nebent Klientas nutars kitaip;

3.3.2 Klientas savo sąskaita išsiųs Prizą Dalyviui-laimėtojui jo Nario anketoje nurodytu gavėjo adresu paštu arba el.paštu.

3.4. Prizai yra įteikiami Kliento nustatytu būdu ir vietoje Lietuvos Respublikoje nesukeliant Dalyviui-laimėtojui jokių būtinų kaštų, išskyrus įprastus patiriamus pagal rinkos praktiką (kelionės, jei atvykstama atsiimti ar pan.), arba elektroniniu būdu.

3.5. Nuosavybės teisė į Prizą pereina Dalyviui-laimėtojui nuo jo išsiuntimo momento, su sąlyga, kad siuntoje gavėjo duomenys atitinka nurodytus Nario anketoje. Jei siunčiant Prizą yra nurodomos jo panaudojimo sąlygos (panaudojimo terminas, kt.), jos yra saistančios ketinantį jį naudoti Dalyvį-laimėtoją.

3.6. Negavęs Prizo, kuris jam priklauso, Dalyvis-laimėtojas turi teisę nedelsdamas kreiptis į PINHOLE arba Klientą.

  1. PAPILDOMA NARIŲ MOTYVACIJA

4.1. PINHOLE gali numatyti taikyti papildomas motyvavimo priemones Nariams už tam tikrų veiksmų PINHOLE sistemoje atlikimą, už tai juos skatindama vienkartine ar kaupiamąja sistema. PINHOLE, kiek tai priklauso nuo jos, atsako už PINHOLE portale nurodytų motyvavimo priemonių išpildymą, jei Nariai įvykdo jų gavimo sąlygas.

  1. NARIŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

5.1. PINHOLE tvarko Narių anketoje nurodytus duomenis, įskaitant ir tuos duomenis, kuriuos sudaro asmens duomenys, kaip tai yra apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, jų laisvanoriško sutikimo pagrindu, duodamo priimant šias Sąlygas, ir galimo bet kada lengvai ir nemokamai atšaukti pagal Sąlygų 5.11. punktą.

5.2. PINHOLE neteikia Narių ir Dalyvių duomenų nei Klientams, nei kitiems tretiesiems asmenims jokiu tikslu, taip pat kitais būdais nesudaro jokių galimybių Klientams tiesiogiai siūlyti Nariams savo prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis Narių nuomonės dėl jų siūlomų prekių ar paslaugų. Išimtis dėl duomenų teikimo numatyta tik Sąlygų 5.7. punkte.

5.3. Potencialiems PINHOLE klientams, siekiantiems įsitikinti Narių anketų tikrumu, gali būti pateikti tik apibendrinti nuasmeninti duomenys, kurie jokiu būdu neleis nei tiesiogiai, nei netiesiogiai identifikuoti Narių.

5.4. Narių duomenis PINHOLE tvarkys tam, kad galėtų jiems pritaikyti Konkursus, juos pateikti, nustatyti jų nugalėtojus ir perduoti Prizus.

5.5. PINHOLE nenaudoja Narių duomenų tiesioginės Klientų rinkodaros tikslu.

5.6. PINHOLE gali panaudoti Narių kontaktinius duomenis informuojant juos apie naujus PINHOLE Nariams skirtus Konkursus, kitą aktualią informaciją ar jos pokyčius PINHOLE portale ar PINHOLE turimaisnarių kontaktiniais duomenimis. Nariams PINHOLE užtikrina aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti arba atsisakyti tokio Narių duomenų naudojimo šiais nurodytais tikslais.

5.7. Kai Dalyviui pereina nuosavybės teisė ar jis įgyja nuosavybės teisę į Prizą, PINHOLE gali turimą tokio Dalyvio vardą, pavardę ir atvaizdą padaryti viešai matomą ir nurodyti kaip to Konkurso laimėtoją (nugalėtoją). Taip pat tokio Dalyvio duomenys (vardas, pavardė, miestas, kuriame Dalyvis gyvena, ir kontaktinis duomuo susisiekimui) gali būti perduodami Klientui, kaip tai yra numatyta Sąlygų 3.2. punkte, ir gali būti Kliento naudojami Konkurso sąlygose numatyta tvarka ne tiesioginei rinkodarai.

5.8. PINHOLE tinkamai vykdo visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose jai kaip Narių duomenų, kurie sudaro asmens duomenis, valdytojo pareigas ir užtikrina tinkama Narių teisių, susijusių su tokiais duomenimis, įgyvendinimą.

5.9. Narių duomenų teikimas į užsienį neatliekamas.

5.10. Nariai gali susipažinti su PINHOLE tvarkomais jų duomenimis, taip pat sudarančiais asmens duomenis, juos pasiekdami PINHOLE Nario anketoje ar kreipdamiesi į PINHOLE el.paštu info@pinhole.lt, ar savo pasirinkimu pateikdami prašymą paštu. Jei Narys tiektų prašymą PINHOLE ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius jo duomenis, ypač sudarančius asmens duomenis, tam, kad PINHOLE galėtų įgyvendinti tokią pareigą, Narys turėtų pateikti teisingus, išsamius ir tikslius atitinkamus savo duomenis.

5.11. Sąlygose numatyta Nario teisė atšaukti šių Sąlygų priėmimą (sutikimą su jomis), taip pat Nariui pageidaujant dėl bet kokių priežasčių panaikinti registraciją ar sunaikinti PINHOLE tvarkomus jo duomenis, įskaitant asmens duomenis, Narys gali bet kada nemokamai ištrinti savo PINHOLE anketą (profilį). Ją ištrynus, PINHOLE sunaikina tvarkomus Nario duomenis, išskyrus istorinius faktinius duomenis apie to Nario laimėtus Prizus.

5.12. Nariai privalo saugoti unikalius prisijungimo prie PINHOLE portalo duomenis, ypač slaptažodį, neatskleidžiant jų tretiesiems asmenims ir nesudarant sąlygų jiems su jais susipažinti.

GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

6.1. Visi ginčai dėl Sąlygų vykdymo sprendžiami derybomis.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Sąlygos įsigalioja ir saisto Narius nuo sutikimo su jomis momento.

7.2. Galiojanti Sąlygų redakcija yra prieinama Nariams PINHOLE portale ir jame esanti redakcija yra galiojanti.

7.3. PINHOLE gali bet kada jas keisti savo iniciatyva, apie jų pakeitimus informuodamas Narius PINHOLE turimais jų el.pašto adresais. Jei Narys nesutinka su PINHOLE parengta pakeistų Sąlygų redakcija, jis bet kada gali panaikinti sutikimą su jomis pagal Sąlygų 1.9 punktą.

7.4. Nariai ir PINHOLE neatskleidžia tretiesiems asmenims informacijos apie Sąlygas. Sąlygos be kitos Šalies sutikimo gali būti atskleistos, jeigu kita šalis jas pažeidžia ir Sąlygų atskleidimas yra būtinas pažeistų teisių gynybai.

7.5. Komunikuojant tarpusavyje Nariui ir PINHOLE, naudojama lietuvių kalba.